Szkolenia dla Pracowników Instytucji Pomocy Społecznej

Zapraszamy Państwa na praktyczne szkolenie dotyczące przygotowania wniosków aplikacyjnych w ramach organizowanych konkursów POWER 2014-2020. Szkolenie kierowane jest do Instytucji Pomocy Społecznej, w tym do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na nowe zasady stosowane w dokumentacji programowej oraz składanych projektach.

Program szkolenia

PDF Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF

DOC Formularz zgłoszeniowy w formacie DOC

Profil uczestnika szkolenia:
W szkoleniu uczestniczą pracownicy Instytucji Pomocy Społecznej, w tym Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Nasza oferta szkoleniowa w zakresie przygotowania wniosków obejmuje projekty składne przez instytucje Pomocy Społecznej. Wyróżnikiem naszych szkoleń jest praktyczne podejście do omawianej tematyki, zajęcia są prowadzone przez praktyków na co dzień pracujących w zakresie przedmiotowych szkoleń.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad skutecznego przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) z wykorzystaniem elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu zawartego w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu opracowywania zarówno części merytorycznej, jak i finansowej wniosków oraz kwalifikowalności wydatków współfinansowanych z EFS w ramach nowej perspektywy.

Metody pracy:
Wykład, dyskusja, analiza przypadku, warsztaty.

Materiały:
Skrypt szkoleniowy, notatnik, długopis, oraz materiały dodatkowe wzory wniosku, instrukcje, karty oceny itp.

Czas trwania szkolenia:
9.00 – 16.00 (8 godzin dydaktycznych),

Termin szkolenia:
25.07.2016r.

Szczegółowa tematyka szkolenia:
1. Nowa filozofia programowania na lata 2014-2020;
2. Zasady opracowania części merytorycznej wniosku o dofinansowanie;
– Cele i wskaźniki oraz sposób ich pomiaru,
– Szczegółowy opis grupy docelowej i sposobu oraz zasad rekrutacji,
– Ryzyko związane z nieosiągnięcia założeń projektu,
– Opis projektu,
– Zadania,
– Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów,
– Sposób zarządzania projektem.
3. Standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POWER 2014-2020;
4. Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020;
– Zasady horyzontalne dotyczące kwalifikowalności wydatków,
– Wybór wykonawców – nowe zasady,
– Wynagrodzenie personelu – istotne zmiany,
– Nowe podejście do kosztów zarządzania projektem i nowe limity,
– Zakup środków trwałych a amortyzacja dla potrzeb projektu EFS,
– Zlecanie usług merytorycznych,
– Uproszczone formy rozliczania wydatków w ramach EFS,
5. Konstrukcja budżetu w ramach POWER;
6. Zasady oceny wniosków;
– Ocena formalna,
– Ocena merytoryczna.
7. System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) – omówienie i praktyczne wskazówki do pracy z systemem.

Miejsce szkolenia:
Hotel Loft 1898,
Pułaskiego 24K,
16-400 Suwałki.

Koszt szkolenia:
350,00 zł / osoba.

Dodatkowe informacje, dane do kontaktu:
Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES
Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski
tel. 603 499 123 tel/ fax (0 52) 345 51 30,
e-mail biuro@europrogres.pl,
www.europrogres.pl.

up